Zaterdag 26 mei om 15h stipt

Burn-out, vermoeidheid en het gevoel vervreemd te zijn

Het overwinnen van het isolement, de vermoeidheid, de bindingen

d.m.v. een bewustere activiteit in de yoga

Soms krijg je toch de indruk dat omzeggens iedereen vermoeid is. Niet alleen dit, velen voelen zich, getrouwd, samenwonend of niet ook echt eenzaam. Dit gevoel van uitputting, vermoeidheid en eenzaamheid neemt precies nog steeds grotere vormen aan. Deze vermoeidheid is helemaal niet beperkt tot de ouderen onder ons want steeds meer jongeren lijken ook gegrepen te zijn door deze epidemie van vermoeidheid.

Het kan zeker eens interessant zijn om te kijken waar deze ‘epidemie’ van vermoeidheid nu vandaan komt. Vanzelfsprekend kan je hiervoor meerdere invalshoeken bekijken. Deze vermoeidheidsepidemie heeft allicht meerdere ‘vaders’. Naast de mogelijke boosdoeners zoals onze eenzijdige sedentaire levenswijze, allerlei voedingsverslavingen e.d. kunnen we hier ook eens kijken naar het bewustzijn. Onder welke druk staat ons bewustzijn tegenwoordig waardoor er we werkelijk zo in een uitputting geraken. Maar we kijken vooral naar de mogelijkheden die we zelf hebben om iets te doen aan deze vermoeidheid en eenzaamheid.

Tijdens deze voordracht bekijken we hoe het bewustzijn met zijn denken, voelen en wilskracht opgebouwd is en hoe je dit als een instrument kan gebruiken om tot een versterking te komen. Het bewustzijn evenwel is ook een instrument dat niet alleen op jezelf geconcentreerd is, het staat in een levendige verbinding met de omgeving en deze neemt met andere woorden ook een belangrijke rol in om tot een versterking te komen en om de eenzaamheid te overwinnen. Hoe kan je dus je bewustzijn gebruiken om je terug sociaal te integreren.

Tijdens de voordracht kunnen we vooral eens nader stilstaan bij de werking van het denken. Het denken wordt tegenwoordig vooral als iets negatief gezien. Het denken wordt niet direct als iets positief gezien, als een factor om tot een opbouw te komen.

Toch kunnen we eens kijken hoe we dit denken kunnen gebruiken om in een opbouw te komen en hoe we uit het denken nieuwe mogelijkheden kunnen ontwikkelen en hoe dit denken, ons denken, het zelf-actief vormend denken centraal staat om zich vrijer en tegelijk meer verbonden te voelen.

Inschrijvingen en inlichtingen
Kostprijs: 10,00 euro/voordracht
School voor Yoga en Esthetiek, Philippe Gits
Tel. 0473 416 841, e-mail: info@yogaschool.be
Facebook: School voor Yoga en Esthetiek

Nieuwe datum wordt gepland voor dit najaar

De kerk en haar werking op het collectieve bewustzijn 

Hoe de geschiedenis van de kerk de mens naar een vrijheid stuwt

We kennen allemaal wel zo ongeveer welke geschiedenis de kerk heeft. Ze heeft zowel een opbouwende geschiedenis op het gebied van landbouw, onderwijs, gezondheid, kunst,… Maar deze positieve geschiedkundige zijde heeft zeker ook een grote donkere, onderdrukkende tot zelfs een bloederige zijde. Bekend is hoe de inquisitie tekeer is gegaan in de strijd tegen de ketters. Exponent van deze strijd is de katharen. De strijd van de kerk beperkte zich geenszins tot de katharen. Ook de heksen werden brutaal onderdrukt. De werking van de kerk drukt zich verder ook uit in haar vele machtsbelangen en daarmee ook haar stilzwijgende medewerking bij o.a. WOII.

Deze onderdrukkende zijde heeft tot op de dag van vandaag nog steeds haar uitwerking en dit kunnen we in deze voordracht even belichten. Welke impact heeft deze eeuwenlange brutale onderdrukking op de huidige mens? Hoe werkt dit verder in ons mensbeeld, hoe we onszelf en de anderen bekijken maar ook in de politiek, het schoolwezen, de economie,… Ja, zelfs de huidige materiële zienswijze heeft haar wortels in de werking van de kerk op ons als mens. Hoe hangt ons gevoel van hopeloosheid samen met het verleden van dit machtig instituut kerk.

Anderzijds zorgt de kerk er wel degelijk voor dat er iets nieuws in ons aan het opstaan is. De pendule slingert van onderdrukking naar het streven naar vrijheid. Er zijn momenteel wel degelijk tegenbewegingen merkbaar in de politiek, in de economie, onderwijs… De mens streeft naar iets nieuws.

Het doel van deze voordracht is nu niet om zoveel als mogelijk kennis te vergaren om deze dan te ‘bezitten’. Het doel van deze voordracht ligt veeleer om aan de hand van een beeldende voorstelling van de verleden van de kerk eerst een beeld te ontwikkelen over hoe dit verleden nog verder op ons doorwerkt zodat we een gevoel kunnen ontwikkelen welke nieuwe mogelijkheden er voor ons in de toekomst zijn. Dit ‘nieuwe’ kan eventueel daar liggen, als we dit vanuit de yoga bekijken, hoe meer in een ‘zelf-ontwikkeling’ komen of om een ‘mens-wording’ in beweging te brengen en zo een grotere vrijheid in jezelf om te zetten.

Hier kunnen we zeker even stilstaan hoe deze eigen ontwikkeling in het denken begint. Net datgene wat de kerk ons gedurende lange tijd ontnomen heeft, het zelfstandig denken. Er is hier zeker een link tussen enerzijds de werking van de kerk en de nieuwe mogelijkheden om vrijer te worden en ons beeldend denkvermogen in een beweging te brengen. Een ander vraagstuk dat we kunnen bekijken is hoe deze individuele mentale maar ook gevoelsactiviteit in een levendige verbinidng statat met de maatschappij. Hoe kunnen we hier een brug slaan tussen het ego of de individualiteit en de maatschappij of een groep. Hoe kunnen ze elkaar bevruchten i.p.v. elkaars tegengestelden te zijn? Hoe bekijkt de yoga nu deze individuele ontwikkeling en hoe bekijken we nu dit ik.